Kwaliteit en expertise

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht gesteld voor elke zorginstelling.

Het kwaliteitsstatuut van Het Rughuis is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland en geregistreerd in het register van MediQuest.

Hier treft u de volledige tekst van het kwaliteitsstatuut aan.

 

Algemene informatie

Naam instelling: Het Rughuis
Hoofd postadres straat en huisnummer: Vijverweg 28
Hoofd postadres postcode en plaats: 6133 AR Sittard
Website: www.hetrughuis.nl
KvK nummer: 5661737
AGB-code(s):22227418; 94059999; 94060000; 94060640; 94061946; 94061947; 94062601
Naam: Het Rughuis
E-mailadres: info@hetrughuis.nl
Telefoonnummer: 088 000 16 00
Het Rughuis is een instelling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Het gaat met hart en ziel de pijn te lijf van mensen die lijden aan complexe, chronische somatoforme pijnstoornissen aan rug, bekken en of nek.

Het hanteert een individuele, intensieve en interdisciplinaire aanpak waar lichaam en geest hand in hand gaan. Daarom bestaat elk behandelteam uit een psychotherapeut/ klinisch psycholoog als regiebehandelaar vergezeld van een psychiater, een psycholoog cognitiefgedragstherapeut, een psycholoog gespecialiseerd in psychosomatiek, een specialist fysiologie, een manager en een cliënt service medewerker.

De interdisciplinaire behandelmethodiek van Het Rughuis ziet toe op alle aspecten van bovengenoemde problematiek en is dus ontwikkeld vanuit een holistische vise. De Rughuis methode gaat uit van het biopsychosociale model.

 • de gespecialiseerde-GGZ
 • Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Het Rughuis terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

  Ambulante zorg
  Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: Bij Het Rughuis worden de volgende beroepen ingezet als regiebehandelaar:

 • psychotherapeut

 • klinisch psycholoog

 • GZ psycholoog

 • Bijkomende eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een rol als regiebehandelaar hebben te maken met het aantal jaren relevante ervaring, met de competenties die Het Rughuis noodzakelijk acht en met noodzakelijke aantoonbare affiniteit met de patiëntengroep complexe chronische somatoforme rugpijnstoornis voor de GZ psycholoog als regiebehandelaar gelden aanvullende eisen op het terrein van de relevante werkervaring.
  Het Rughuis werkt in elke regio waar het actief is intensief en gestructureerd samen met diverse partners. Vaak zijn het ketenafspraken met bijvoorbeeld de anesthesiologen van het streekziekenhuis of een kliniek waar medisch specialistische zorg op het gebied van pijngeneeskunde, orthopedie, neurologie of een combinatie hiervan, wordt bedreven.

  Daarnaast zijn er in elke regio samenwerkingen met de huisartsen, de huisartsenkoepels of met gezondheidscentra waar meerdere gezondheidsdisciplines zijn ondergebracht. Tevens zijn er samenwerkingen ingericht met ARBO diensten. Tenslo6e zijn er, ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma, samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen.

  Organisatie van de zorg

  Het Rughuis ziet er als volgt op toe dat:

  9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
  Het Rughuis heeft een Personeelsregeling vastgesteld. Alle kandidaten voor een functie bij Het Rughuis worden vooraf aan een uitgebreide screening onderworpen. Vast onderdeel van de screening is een Assesment, naast andere selectie instrumenten als selectie interviews en het controleren van de CV’s middels internet search en referentie navraag.

  Voorafgaand aan ondertekening van de arbeidsovereenkomst wordt een kopie van het ID, een kopie van het relevante diploma en eventuele andere relevantie documenten opgevraagd en in het personeelsdossier opgeborgen.

  Elke medewerker wordt verzocht voor het einde van de proeftijd een VOG verklaring te overleggen. In het geval van een medewerker met registratie in het BIG register wordt deze registratie gecontroleerd.

  9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
  Het Rughuis heeft voor haar medewerkers een Code of Conduct vastgesteld. In deze Code of Conduct is onder meer vastgelegd dat medewerkers opereren conform de geldende zorgstandaarden en richtlijnen en zich ervan gewissen dat de op hen van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving wordt nageleefd. Ook de geldende beroeps ethiek regels van de relevante beroepsverenigingen zijn van toepassing verklaard.

  De borging van deze werkwijze is vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Ten behoeve van een juiste uitvoering van het behandelprogramma heeft Het Rughuis een Treatment Design ingevoerd, waarin het design van het zorgprogramma is vastgelegd. Op deze wijze wordt erop toegezien dat de behandelingen worden uitgevoerd conform dit treatment design.

  De Rughuis managers zijn belast met de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat behandelteams conform de standaarden, richtlijnen en treatment design handelen.

  9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
  Het Rughuis investeert veel in de verdere opleiding en scholing van haar behandelaren. Gezien het interdisciplinaire karakter van het zorgprogramma, maar ook le6end op de complexiteit van de doelgroep, is verdere scholing noodzakelijk.

  Het Rughuis heeft daartoe haar eigen post academische Academy opgericht. De Academy verzorgt zowel in house opleidingen, master classes als ook leidt op in samenwerking met RINO’s en anderen. Voor elke functie is een competentieprofiel opgesteld en is er een opleidingsroute vast gesteld uiteindelijk leidend, samen met ervaringsjaren, tot het niveau van expert.

  Het is voor elke medewerker verplicht deze opleidingen te volgen, middels een systeem van credits. Er worden per opleiding opleidingsovereenkomsten gesloten, zodat rechten en plichten duidelijk zijn en kunnen worden opgevolgd. Dit alles is geborgd in de Personeelsregeling.

  10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
  Link naar uw professioneel statuut: Upload van uw professioneel statuut op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

  10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-GGZ levert:
  Binnen Het Rughuis is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat uw heeft geregeld voor uitvoeren van de multidisciplinaire overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

  Elk Multi Disciplinair behandelteam van Het Rughuis bestaat uit:
 • een regiebehandelaar, die altijd een psychotherapeut of klinisch psycholoog of een senior GZ psycholoog is, en vervolgens
 • en een psychiater
 • en een psycholoog cognitief gedragstherapeut
 • en een psycholoog psychosomatiek
 • en een fysiotherapeut
 • en een cliënt service medewerker
 • en de Rughuis manager

 • Het MDO 2.0 is een zeer belangrijk instrument bij de uitvoering van het zorgprogramma. Het MDO vindt wekelijks plaats, duurt 2,5 uur en heeft een vaste structuur. Alle intakes, tussentijdse evaluaties, eindevaluaties en signaal functies worden op een gestructureerde wijze besproken, volgens een vast stramien.

  Tevens worden de “moeizame” trajecten geëscaleerd naar deze bespreking.

  Alle behandelaren van het totale team worden vrijgeroosterd en zijn verplicht altijd aanwezig, zodat ook supervisie en challenging kan plaats vinden. De verslaglegging vindt real time rechtstreeks plaats in het CARE EPD. Zo wordt geborgd dat alle discussies en besluiten meteen geregistreerd en vastgelegd worden in het elektronisch dossier.

  10c. Het Rughuis hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
  In de handleiding Werkwijze MDO 2.0 is vastgelegd wanneer escalatie naar bespreking in het MDO dient plaats te vinden. Beleid is dat elke wijziging in het behandelplan eerst wordt besproken in het MDO. Hier worden dan de noodzakelijke besluiten genomen om het behandelplan bij te stellen. Het kan gaan om kleine aanpassingen om aanvullingen, maar ook om nieuwe behandelplannen of nieuwe teamsamenstellingen.

  De regiebehandelaar en de Rughuis manager zijn verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering. Zij zien hierop toe en zijn ook altijd zelf aanwezig bij het MDO.

  10d. Binnen Het Rughuis geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):
  Het behandelteam bespreekt de problematiek in het MDO. Komt men , samen met de regiebehandelaar, niet tot een akkoord, dan bespreken behandelteam, regiebehandelaar en manager de kwestie gezamenlijk. Is er dan nog geen besluit, dan wordt de kwestie geëscaleerd naar de directie, meer specifiek de zorgverantwoordelijke in de directie. De directie neemt dan, na overleg met de cliënt, een beslissing.

  Een en ander is geborgd in het kwaliteitssysteem . De directie ziet erop toe dat deze escalatie procedure in deze uitzonderlijk voorkomende gevallen wordt toegepast.

  11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 • Ja

 • 11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 • Ja

 • 11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:

 • Ja

 • 11d. Het Rughuis levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking (let op: deze vraag telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee goedgekeurd):

 • Ja

 • 12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:
  Naam: de voorzitter van de klachtencommissie

  Contactgegevens: zie www.hetrughuis.nl

  De klachtenregeling is hier te vinden: Link naar klachtenregeling: www.hetrughuis.nl

  12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:
  Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:

  Contactgegevens:

  De geschillenregeling is hier te vinden:

  Het behandelproces

  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.hetrughuis.nl

  14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:
  Hospitality is van groot belang bij Het Rughuis. De doelgroep is kwetsbaar en kent een grote lijdenslast, zeer ernstige pijnklachten en een zeer lage kwaliteit van leven.

  Het is cruciaal dat de eerste contactname perfect is. Het eerste contact wordt altijd binnen 24 uur na aanmelding of verwijzing gelegd. De cliënt service medewerkster is verantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van elke aanmelding. Elke potentiele cliënt wordt als eerste uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door een behandelaar of door de Rughuis manager. Vervolgens worden alle gegevens verwerkt en gecontroleerd. Vervolgens wordt de verwijzing geregistreerd, gecontroleerd en geadministreerd.

  Vervolgens wordt door de Planning en Informatie medewerker de intake procedure gepland en gecommuniceerd. Dit gebeurt zowel mondeling als elektronisch. Informatie gesprekken en de verwerking van de aanmelding en verwijzing gebeuren onder strakke afspraken over doorlooptijden.

  Het Rughuis kent een zero tolerance beleid ten aanzien van wachtlijsten: Er is geen wachtlijst, indien noodzakelijk wordt er opgeschaald, en worden er extra informatiegesprekken en intakes gepland.

  14b. Binnen Het Rughuis wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

 • Ja
 • Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Het Rughuis is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):

  De informatie fase vindt plaats binnen een week na aanmelding. Indien de aanmelding actueel blijft en de verwijzing is gecontroleerd en correct bevonden, start het intake proces. Doorlooptijd is maximaal 3 weken. De diagnostiek/intake is multidisciplinair van opzet, alle disciplines spelen een rol tijdens de intake.

  Planning en informatie maakt de planningsafspraken voor 5 zorgcontacten, variërend van anamnesegesprekken, diagnostiek, fysiologisch onderzoek en een uitgebreide klinimetrisch onderzoek. Alle intake resultaten worden onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar besproken in het MDO en vervolgens door de regiebehandelaar zelf en een of meerder behandelaren besproken met de cliënt. De definitieve diagnose wordt altijd door de regiebehandelaar gesteld. Indien het een GO-‐advies betreft, wordt tegelijkertijd het behandelplan besproken en ondertekend.

  Indien het een NOGO advies betreft, wordt dit besproken met de cliënt. Altijd ontvangt de verwijzer een schriftelijke rapportage. Meteen na afloop van het adviesgesprek maakt Planning en Informatie afspraken met cliënt over de planning van de behandeling. De behandeling start binnen een week.

  16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:proces: Het Rughuis beschikt over een zelf ontwikkeld treatment design. Elk behandelprogramma wordt per cliënt individueel ingericht, op basis van de Rughuis behandelmethode, een interdisciplinair programma, samengesteld op basis van de nieuwste stand van wetenschap en praktijk. Het programma is modulair opgebouwd, en in het behandelplan worden SMART doelstellingen per dimensie en discipline vastgelegd. tevens wordt ingericht wanneer er tussentijdse evaluaties plaats vinden, ROM metingen worden gedaan, namelijk minimaal 3 maal tijdens een traject en daarna nog 2 maal als controle metingen na afloop van de initiële behandeling. In het behandelproces is veel aandacht voor duurzaamheid, aangezien de bestendigheid van de behaalde behandelresultaten het uiteindelijke doel is.

  betrokkenheid patiënt/cliënt: elke cliënt wordt aangesloten op mijnRughuis, een elektronisch uitwisselingsplatform. Alle elementen van het dossier, alle behandelresultaten en vanzelfsprekend het behandelplan zijn hier transparant oproepbaar en inzienbaar voor de cliënt. De cliënt heeft dus real time inzicht in zijn behandeling en de activiteiten van het behandelteam. Communicatie met het behandelteam en de regiebehandelaar , buiten de directe behandelsessies om, geschieden eveneens via mijnRughuis.

  multidisciplinair team: het multidisciplinair behandelteam werkt interdisciplinair. Dit betekent dat behandelaren niet alleen hun eigen behandelsessies voorbereiden en uitvoeren, maar ook rekening houden met de samenhang met andere disciplines. De modulaire opzet helpt hen hierbij.

  Het Rughuis kiest ervoor continuïteit te geven voor de cliënt. De cliënt behoudt dus altijd, gedurende de gehele behandeling, de doorooptijd is ca zes maanden, hetzelfde team van behandelaren en regiebehandelaar intact te laten. Behandelsessies die niet door kunnen gaan worden middels de treatment designer herpland.

  16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
  De regiebehandelaar is aanwezig op de locatie en is beschikbaar voor de cliënt. De cliënt heeft tevens altijd toegang tot de regiebehandelaar via het elektronisch uitwisselingsplatform mijnRughuis. Daarnaast heeft de regiebehandelaar regelmatig directe evaluatie sessies met elke cliënt, naast de formele ROM klinimetrische metingen en de rapportages. De regiebehandelaar stelt de diagnose, houdt supervisie, is coach en begeleider van de behandelaren en ziet toe op de uitvoering van het behandelplan.

  16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Het Rughuis als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  De voortgangsbesprekingen zijn via MDO 2.0 strak georganiseerd. De intakeresultaten, het behandelplan, tussentijdse evaluaties aan de hand van klinimetrische onderzoeken, tussentijdse voortgangsbesprekingen, ROM metingen , escalaties, kwesties, cliënten feedback zijn allemaal geregisseerd en gestructureerd in MDO 2.0

  Zo vinden er altijd een intakebespreking, 3 ROM mengen, 4 voortgangsbesprekingen, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie plaats. Bovendien wordt er altijd 3 maal gerapporteerd aan de verwijzend arts.

  16.d Binnen Het Rughuis evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
  De regiebehandelaar evalueert formeel minimaal 3 maal per traject samen met de cliënt, aan de hand van de klinimetrische resultaten, de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Daarnaast kan de regiebehandelaar , aan de hand van de minimaal 4 voortgangsbesprekingen per cliënt, besluiten tot nadere bespreking met de cliënt, al of niet samen met het behandelteam. In het treatment design is tevens opgenomen dat er minimaal 2 systeemgesprekken plaats vinden. Het aantal ROM metingen is minimaal 3, maar kan oplopen tot 5. De klinimetrie set is uitgebreid en bevat zowel psychologische als biomedische als fysiologische onderzoeken en metingen. De set is afgestemd met de universiteit van Maastricht (leerstoel Meten in de Zorg).

  16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Het Rughuis op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): De CQ tevredenheidsmeting vindt standaard altijd plaats en wordt altijd anoniem geregistreerd bij elke cliënt. Bij het eindgesprek wordt deze ingevuld.
  De resultaten worden maandelijks bijgehouden en gepubliceerd via de website.

  17a.De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): Het eindgesprek vindt altijd plaats en is een gesprek met het voltallige behandelteam. Hierin worden de behaalde resultaten besproken aan de hand van de ROM en klinimetrie metingen en resultaten.

  Indien cliënt toestemming heeft verleend krijgt verwijzer altijd een schriftelijke rapportage met daarin de behaalde resultaten en de bevindingen van het behandelteam. indien gewenst wordt er direct contact gezocht met de verwijzer. In het geval van bijzondere omstandigheden wordt altijd contact gelegd met de verwijzer en wordt er overlegd over terugverwijzing of doorverwijzing of advies.

  17b.Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

  Het Rughuis heeft een DuurzaamheidsControleprogramma ingericht. Cliënten krijgen dit programma aangeboden. Dit ie een combinatie van e‐health, van ROM metingen en van individuele evaluatieve gesprekken, gedurende een jaar na afloop van het programma. Cliënten blijven aangesloten op mijnRughuis. De drempel om terugval en/of crisis te bespreken is derhalve zeer laag.

  Ondertekening

  Naam bestuurder van: Het Rughuis
  Joosten
  Plaats: Sittard
  Datum: 26.10.2016
  • Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

   


   

  Download ons Professioneel Statuut (PDF)

  Meer informatie over
  Het Rughuis en het behandelprogramma?

  We nemen graag de tijd voor je om je te informeren over ons behandelprogramma.

  Dat kan tijdens een persoonlijk gesprek op een van onze vestigingen.

  Plan een gratis infogesprek

  Verwijsformulier

  Bekijk hier onze informatie film

  Meer informatie? 088 000 16 00