Transdiagnostische behandeling bij Het Rughuis

Transdiagnostische behandeling bij Het Rughuis

26-01-2021

De inhoud en organisatie van de zorg rondom chronische rugpijn richt zich in de praktijk vaak op de concrete (lichamelijke) pijnklacht. Chronische rugpijn wordt meestal vanuit drie invalshoeken bekeken: 
1. De biologische invalshoek: wat is de biomedische achtergrond van de rugpijn? Is er aantoonbare lichamelijke schade, een aandoening of ziekte? 
2. De psychologische invalshoek: welke gedachten en verwachtingen heb je over de rugpijn en wat is jouw gevoel daarbij? 
3. De sociale invalshoek: hoe gaat jouw omgeving om met jou en je rugpijn? Krijg je veel steun en begrip van familie, vrienden en collega’s of negeren ze je rugklachten juist? De psychologische en sociale componenten worden gezien als onderhoudende factoren: zij verhinderen het herstel of laten de rugpijn toenemen. Deze factoren werken op elkaar in en verhogen daarmee de ervaren beperkingen van de patiënt met chronische rugpijn.

Onderzoek laat echter zien dat sommige chronische rugpijnpatiënten heterogeen zijn wat betreft symptomen, respons op behandeling en prognose en grote overlap vertonen met patiënten met andere diagnoses (bijvoorbeeld angst en stemmingsstoornis, burn-out, persoonlijkheidsproblematiek). Daarbij bestaat de psychologische en sociale component van chronische rugpijn niet alleen uit onderhoudende factoren maar ook uit predisponerende (voorbeschikkende) en luxerende factoren. Predisponerende factoren zijn al aanwezig en vergroten de kans op het ontwikkelen van een chronisch pijnprobleem. Biologisch gezien kunnen chronische fysieke aandoeningen en wellicht ook genetische aanleg een rol spelen. Op psychologisch gebied kunnen dit trauma’s in de kindertijd zijn zoals mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook zijn er studies gedaan die een verband tussen bepaalde persoonlijkheidskenmerken en het ontwikkelen van een chronisch pijnprobleem hebben gevonden. De neiging tot somatiseren (klachten toeschrijven aan een lichamelijke aandoening), perfectionisme, ijver, veeleisendheid voor zichzelf en anderen, het hebben van hoge normen en waarden, de neiging snel te veel hooi op de vork te nemen en een sterk ontwikkeld plichtsbesef zijn hier voorbeelden van. Ten gevolge van deze karaktereigenschappen ontstaan er mogelijk conflicten tussen wat iemand graag wil doen en wat iemand kan. Op sociaal gebied kan pijngedrag in de familie en aandacht in de media voor rugpijn een voorbeschikkende factor zijn. Patiënten zullen zich niet altijd bewust zijn van predisponerende factoren en de invloed hiervan op hun rugpijn. Langdurige stress, traumatische gebeurtenissen, angst- en stemmingsproblematiek, omgevingsfactoren en leefstijl zijn bekende luxerende factoren voor het ontwikkelen van chronische rugpijn, terwijl andere factoren zoals bijvoorbeeld optimisme en positief affect als het ware een buffer vormen en je beschermen tegen chroniciteit. Soms kunnen ook alledaagse moeilijkheden en irritaties en de daarmee gepaard gaande overbelasting rugpijn uitlokken. Op sociaal gebied kunnen belastende omstandigheden zoals een hoge werkdruk en of weinig sociale steun een rol spelen. Verschillende leefstijlfactoren beïnvloeden samen chronische rugpijn gedurende de hele levensduur. Te denken valt hierbij aan fysieke inactiviteit, sedentair gedrag (zoals stil zitten) slaap, stress, voeding en roken.

Tegenwoordig zijn lichaam en geest niet meer van elkaar te scheiden en zowel de medische als de psychologische wereld wijzen aan dat lichamelijke pijn een teken kan zijn van een psychologisch probleem. Wanneer hiervan sprake is en de pijn wervelkolom gerelateerd is betreft het een patiënt die thuis is bij Het Rughuis. De pijnklachten van de patiënt bij Het Rughuis worden ook wel psychosomatische klachten genoemd, en kunnen getypeerd worden als zeer complex. Het Rughuis heeft een toonaangevende behandelmethodiek ontwikkeld gericht op de dynamiek en pluriformiteit van haar patiënt populatie. Uitgangspunt is dat de patiënt leert om zijn leven te leven, met al zijn kwetsbaarheden. Bij Het Rughuis staat dan ook niet alleen de pijnklacht centraal maar wordt verbinding gelegd met aspecten van gedrag, functioneren, psychologische eigenschappen en sociale factoren die los staan van de rugpijn. Het doel van Het Rughuis is om cliënten handvatten aan te reiken om met hun kwetsbaarheden om te gaan. Om een cliënt te helpen, worden er onder andere vragen gesteld over wie hij is, wat hij wil en kan, hoeveel vrijheid hij heeft en hoe verbonden hij is. Het zijn vragen die een cliënt bezig houdt als hij in de problemen verkeert en zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Kortom, er wordt perspectief geboden aan personen die kampen met angst, depressie en zingevingsvraagstukken en daaraan gerelateerd een wervelkolom gerelateerd pijnprobleem ervaren.


Terug naar het overzicht